2596
இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தில் உருவாகியுள்ள சலசலப்பு, அங்கு தனிக்குடித்தனத்திற்கு வழியமைத்து கொடுத்திருக்கிறது. இளவரசர்களான வில்லியம்-ஹாரி இருவரும் அவரவர் மனைவிகளுடன் கென்சிங்டன் அரண்மனையில் ஒன்றாக...